تبلیغات

چیستیِ کتاب مقدس از نگاهِ مسیحیان

درباره ماهیت کتاب مقدس میان مسیحیان اختلاف است. بسیاری از آنان شامل اکثر متکلمان کاتولیک، ارتودکس و پروتستان، کتاب مقدس را از نظر محتوا و نه لفظ به خد...

دین پژوهی