تبلیغات

عملکرد پزشکی مبلغان امریکایی

در قرن نوزدهم، فعالیت میسیون های امریکایی پرسبیترین(1) با فرمان محمدشاه قاجار ظاهراً برای بهبود بخشیدن به وضع مسیحیان ایرانی( سرنا، 1362: 183). رسمیت ...

تاریخ