تبلیغات

دلیل سفیدی ناگهانی مو چیست؟

برای بسیاری از افراد پیش آمده که به صورت ناگهانی به دلیل یک شوک عصبی یا یک بیماری سخت، موهایشان سفید می شود. دانشمندان کشف کرده اند که این حالت می توا...

زیبایی