احترام به عقاید

    بشر دارای دو بعد جسمانی و روحانی می باشد. تمام مکاتب و ادیان قائل به جنبه روحانی ا...

متفرقه و گوناگون