به بهانه ی عرفه

 از جمله فرصت های کم نظیری که خداوند پیش روی بندگانش قرار داد است و نقطه ی اوج این د...

متفرقه و گوناگون