خرج مسکن مهر بالا رفت

به گزارش ایسنا، گستردگی کار، نبود متقاضی برای حدود ۵۰ هزار واحد، نبود خدمات و زیرساختهای مناسب، تحویل واحدهای مسکن مهر را دچار مشکل کرده است. طبق آمار...

اقتصاد