در حالی که شمارش معکوس برای آغاز رسمی انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا شروع شده است، نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه آخرین تلاش ها برای جلب آرای مردمی را انجام می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر