با وجود اتمام جنگ علیه داعش در عراق، یتیم خانه های این کشور همچنان میزبان بسیاری از فرزندان پیکارجویان گروه تروریستی داعش هستند.

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

اخبار,عکس خبری, فرزندان اعضای داعش در یتیم خانه های عراق

 

مهر