اینچنین که می کشد بالا دلار/ چشم ما را کرده گریان الغیاث/ می کشد پایین ولی دائم ریال/ از چنین وضع پریشان الغیاث…

 

به بهانه افزایش افسار گسیخته قیمت دلار

 

ارز ما را نیست سامان الغیاث

الغیاث از افت تومان الغیاث

اینچنین که می کشد بالا دلار

چشم ما را کرده گریان الغیاث

می کشد پایین ولی دائم ریال

از چنین وضع پریشان الغیاث

 

مال ما خوردند این کافردلان

قصد دین دارند و ایمان الغیاث

لختمان کرده دلار لعنتی

کرده ما را عور و عریان الغیاث

همچنان یک اژدهای هفت سر

خون ما را خورده آسان الغیاث

 

ماجرا که ظاهرا خر تو خر است

پشت پرده چیست پنهان…؟!الغیاث

قیمت جان گشته تخم ماکیان

مفت اما جان انسان الغیات

این گرانی مثل طوفان بلا

خانمان را کرده ویران الغیاث

 

خواب می بینم که قیمتها شده

تا حدودی خوب و ارزان الغیاث

یوسف گم گشته باز آمد٬ ولی

رفت از این بیت احزان الغیاث

 

یار از بی پولی ما رفته است

هجر ما را نیست پایان اغیاث

شد بهار اما در این بی مایگی

لال گشته مرغ خوشخوان الغیاث

وعده ها دادند، اما تا به کی

وعده های پوچ و چاخان الغیاث؟!

 

می روم هر لحظه زیر خط فقر

عده ای هم شیک و اعیان الغیاث

دور گردون بر مراد ما نگشت

الغیاث از جور دوران الغیاث

 

 خبرآنلاین/مجید مرسلی