«در حاشیه آلودگی هوای تهران» آروین این کارتون را در روزنامه قانون منتشرکرد.