همزمان با روز ملی بزرگداشت فردوسی ، جشن ملی «فردوسی» شامگاه سه شنبه در آرامگاه حکیم توس برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 مهر