در این گزارش نگاهی داریم به برخی از عکس های زیبای شرکت کننده در مسابقه عکاسی طبیعت مجله نشنال جغرافیک.

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

اخبار,انعکاس, عکس های مسابقه طبیعت نشنال‌جئوگرافی

 

 

مهر