ابوبکر بغدادی فرار کرد

روزنامه انگلیسی سان امروز چهارشنبه نوشت ابوبکر البغدادی، سرکرده (گروه وهابی صهیونیستی)داعش به آفریقا گریخته است و اکنون در چاد یا نزدیک نیجر حضور دارد.

ابوبکر بغدادی

ابوبکر بغدادی به آفریقا گریخت

این روزنامه در گزارشی آورده است البغدادی از عراق گریخته و اکنون در آفریقاست.

خبرگزاری های عراقی و اروپایی تاکید کردند بیش از هجده ماه قبل، مقر البغدادی در روستایی در جنوب باج در شمال عراق بود و پس از آن به البوکمال در مرزهای عراق و سوریه منتقل شد.

آژانس های اطلاعاتی در عراق و اروپا تاکید دارند در 18 ماه گذشته ابوبکر بغدادی در روستایی در جنوب باج واقع در شمال عراق مستقر بوده است و سپس به منطقه البوکمال واقع در مرزهای مشترک عراق و سوریه منتقل شده است.

فرار ابوبکر بغدادی سرکرده داعش به آفریقا!