لیست بازیکنان قلیونی تیم ملی

بازیکن های امروزی از تمرین می روند خانه و اولین کاری که می کنند قلیان می کشند. حرفی هم به آنها بزنی جوابی ندارند بدهند. اگر جوابی هم داشته باشند نمی توانند حرف شان را در زمین فوتبال بزنند. نفس شان می گیرد و این طبیعی است.

75 درصد از فوتبالیست های ایران سیگار و قلیان می کشند! البته این اتفاق چیز جدیدی نیست اما فراگیر شدن استعمال توتون و تنباکو می تواند برای آینده فوتبال این مملکت خطرناک باشد.

«کی روش قلیونی های تیم ملی را خط میزند!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

بازیکنان قلیونی

کاریکاتور بازیکنان قلیونی تیم ملی

خط خوردن بازیکنان قلیونی تیم ملی + کاریکاتور