ابزار لازم:
1ــ سيم مخصوص گل هاي کريستالي متناسب با رنگ کريستال
2ــ مهره هاي کريستالي
3ــ مهره هاي کريستالي گندمي شکل
4ــ چسب حرارتي
5ــ گل پارچه اي
1ــ در ابتدا سيم مخصوص اين کار را به طول 30 سانتيمتر ببريد و کريستال گندمي را از داخل سيم عبور بدهيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

2ــ سيم را به اندازه 1 سانتي متر بتابانيد و اين کار را تکرار کنيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

3ــ از اين مدل به ترتيب گل 4 ، 6 و 8 پر تهيه کنيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

4ــ در ادامه سيم هاي انتهاي گل ها را به هم بتابانيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

5ــ گل 4 پر را داخل گل 6 پر قرار دهيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

6ــ سيم هاي دو گل را به هم بتابانيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

7ــ در اين مرحله کار آماده شده مرحله قبل را از داخل گل 8 پرعبور داده و باز هم سيم ها را با يکديگر بپيچانيد.

تزيين صندل با گل پارچه اي و کريستال

1ــ براي تهيه افشانه هاي تزئيني به روش مرحله يک عمل کرده با اين تفاوت که مي توانيد از کريستال هاي دلخواه و با طرح هاي مختلف استفاده کنيد و ارتفاع تاباندن سيم ها در حدود 8 سانتيمتر است.
2ــ براي تهيه برگ ها به روش پيشين عمل کرده ولي يک رشته از سيم به عنوان ساقه در نظر گرفته مي شود و کريستال هاي گندمي را به صورت يک در ميان بر روي ساقه تعبيه کنيد. (از اين کار به تعداد دلخواه تهيه کنيد).
3ــ در پايان سيم هاي گل ها و افشانه ها را به دور هم بپيچانيد.
4ــ گل پارچه اي و يا کريستالي مورد نظر را با چسب حرارتي به کار مي چسبانيد.
يادآوري:
براي زيباتر شدن پشت کار با استفاده از چسب حرارتي روبان همرنگ کار را به دور سيم ها، بچسبانيد. خانم هاي با سليقه بعد از آماده شدن اين کار مي توانند از اين گل بر روي کفش، بند کيف، گل سر و… استفاده کنند. منبع:ماهنامه دنیای زنان شماره 52