اکثر ما فکر مي کنيم که اعتماد داشتن به خود يعني اطمينان به توانايي خود در انجام دادن کارهاي خاص. به عبارت ديگر شايد شخصي بگويد:«من هنرمندم و به توانايي خود در نقاشي اطمينان دارم.» و يا «من فروشنده اي هستم که به توانايي خود در فروش و متقاعد کردن مشتريان به خريد اجناس، اطمينان دارم.»
اما در اينکه فکر کنيد، براي کسب اعتماد به خويش، بايد بعضي کارها را به خوبي انجام دهيد مثل نقاشي و يا فروش، اشکالي وجود دارد و آن اين است که با اينکه در مهارت هاي بسياري مي توانيد خبره شويد، تنها توانايي هاي محدودي را مي توانيد کسب کنيد. بنابراين اگر اعتماد به نفستان بر پايه کارهايي باشد که به خوبي انجام مي دهيد، تنها بعضي اوقات احساس اعتماد به نفس مي کنيد و آن موقعي است که آن کار به خصوص را انجام مي دهيد. به اين مطلب فکر کنيد:آيا تا به حال به چيزي فوق العاده دست يافته ايد که براي به دست آوردنش تلاش بسيار کرده ايد، اما باز هم نسبت به خود احساس خوبي نداشته ايد؟
مثلاً آرزوي دانشگاه را داشته ايد و پس از تلاش بسيار وارد دانشگاه شده ايد. ولي دوباره پس از مدتي احساس رضايت نکرده ايد؟
اعتماد به نفس فراتر از اينهاست. اعتماد به نفس واقعي هيچ ارتباطي به رويدادهاي ظاهري زندگي شما ندارد. اين اعتماد به خاطر آنچه که انجام مي دهيد، به وجود نمي آيد. بلکه به دليل باورتان به توانايي دروني خود است که شما را قادر مي سازد تا آنچه را مي خواهيد انجام دهيد. اين اعتماد هميشه از درون سرچشمه مي گيرد نه از بيرون. از تعهدي که به خود داريد ناشي مي شود. تعهدي که هرچه را که مي خواهيد و ضروري است، انجام خواهيد داد. اين اعتماد به نفس، اعتماد به توانايي به خصوص در شما نيست. اين، اعتماد شما به توانايي خود براي عمل کردن است. نبايد اعتماد به نفس بر پايه آنچه که بايد انجام دهيم باشد. پس کار جديدي را شروع کنيد که در آن مهارت نداريد. احساس اعتماد به نفس از اراده و تصميم سرچشمه مي گيرد. از بارها و بارها تلاش کردن.

چگونه از تضعيف خود دست برداريم و حس اعتماد به نفس را در خود تقويت کنيم؟
 

آيا در زندگيتان خطر کردن ها و ماجراجويي هايي بوده که آنها را شروع کرده ولي در انجام رسيدن آنها موفق نشده ايد؟ آن زماني که دست از تلاش براي دستيابي به آرزويي برداريد، زماني است که خللي در اعتماد به نفس شما ايجاد شده است. اينجاست که به خود اطمينان نداريد. وقتي به خود مي گوئيد:فکر نمي کنم بتوان آن کار را انجام دهم، در واقع به خود مي گوييد که:براي آموختن، مطالعه کردن و تلاش براي تحقق رؤياهايم به خويشتن اعتماد ندارم. اگر از آن دسته از افراد هستيد که از شکست هراس دارند، در ايجاد حس اعتماد به خود مشکل داريد.
براي موفقيت، بايد کاري بکنيد و مدتي در انجام آن شايد ناموفق هم باشيد. بايد پيش از آنکه واقعاً موفق شويد، شکست را تجربه کنيد.

آيا خود را به صورت مشروط دوست داريد؟
 

فقط وقتي به خود احساس خوبي خواهم داشت که…
شغل مستقل خود را شروع کنم.
ده کيلوگرم از وزن خودم کم کنم.
کسي را براي دوست داشتن و دوست داشته شدن پيدا کنم.
با شوهرم دوباره احساس صميميت کنم…
آيا تا به حال با کسي ارتباط داشته ايد که خيلي مشروط شما را دوست داشته باشد؟
براي دستيابي به محبت و تاييد اين شخص لازم است از منابع متعددي عبور کنيد.
اگر شخص ديگري شما را مشروط دوست داشته باشد، حتماً عصباني خواهيد شد. پس هرگز خود را به شرط به دست آوردن ها و موفق شدن ها دوست نداشته باشيد، چون تهديد بزرگي براي اعتماد به نفس شما خواهد بود.
اين فکر را:«وقتي واقعاً احساس خوبي نسبت به خودم خواهم داشت که…» با اين فکر:«همين حالا نسبت به خود احساس خوبي دارم زيرا…» عوض کنيد.
اعتماد به نفس را با خودبيني اشتباه نکنيد. اعتماد به نفس به معني خود را باور داشتن است. خودبيني يعني لزوم اثبات برتري خود نسبت به ديگران. افراد خودبين هميشه از اشخاص معروف صحبت مي کنند و موفقيت هاي خود را مي شمرند، مدام ميزان درآمد و اقتصاد خود را به شما يادآور مي شوند. يا خريدهاي خود را به رخ شما مي کشند. آيا چنين فردي واقعاً به خود اعتماد دارد؟ خير.
خودبيني هميشه راهي براي جبران احساس خود کم بيني است. وقتي افراد مجبورند بي وقفه راجع به شخصيت بزرگ خود صحبت کنند، تنها سعي در متقاعد کردن شما ندارند، بلکه مشغول متقاعد کردن خود نيز هستند. مواظب افرادي که لاف مي زنند باشيد. آنها سم اعتماد به نفس شمايند.

مهارت در کسب سه نوع اعتماد به نفس:
 

در واقع سه نوع اعتماد به نفس وجود دارد که لازم است همه به آن دست يابيم. اين سه لازم است تا شما به انساني قوي و خرسند بدل شويد.
1)اعتماد رفتاري يعني اعتماد به توانايي خود در عمل کردن و به نتيجه رساندن امور زندگي و براي شروع تعلل نکردن.

چگونه اعتماد به خويشتن را در زمينه رفتاري پرورش دهيم؟
 

1-باور به توانايي خود در عمل کردن.
2-اطمينان به توانايي خود در دنبال کردن فعاليت ها و ثابت قدم بودن.
3-باور به توانايي خود در عبور از موانع.
4-باور به توانايي خود براي درخواست کمک.
2)اعتماد به نفس عاطفي يعني اطمينان شما در توانايي هايتان در هدايت و رهبري زندگي عاطفي شما.
توضيح اينکه:بدانيد چه احساسي داريد. از نظر احساسي در زندگي انتخاب صحيح داشته باشيد. به موقع بتوانيد خود را از ناراحتي حفظ کنيد و بدانيد که چطور يک ارتباط سالم و ماندگار به وجود آوريد.

چگونه اعتماد به خويشتن را در زمينه عاطفي به دست آوريم؟
 

1-باور به توانايي خود در شناخت و تشخيص احساسات خويش.
2-باور به توانايي خود در ابراز احساسات و آنچه در درونمان مي گذرد.
3-باور به توانايي خود در ايجاد ارتباط معني دار و محبت آميز با ديگران.
4-باور به يافتن مهر و تفاهم در هر موقعيتي به خصوص در شرايط سخت.
3)اعتماد معنوي که در واقع مهمترين آنهاست:اين اعتماد باور شما به مبدا هستي است و ايمان شما به نتيجه مثبت زندگي. باور به اينکه «بودن شما دليلي دارد.»

چگونه اعتماد معنوي خود را پرورش دهيم؟
 

1-اعتقاد به اينکه کائنات يک سير جهاني به سوي نيکي است.
2-باور به نظمي هدفمند در جهان.
3-باور به وجود خود به عنوان مخلوق معجزه آميز خداوند.
خبر خوش اينکه از هم اکنون مي توانيد با مطالب آموخته شده به سرعت اعتماد به نفس را در خود ايجاد کنيد. پس منتظر چه هستيد؟
منبع:نشريه راه موفقيت، شماره 17.