جواني که مي خواهد اقدام به ازدواج کند نياز به آموزش هايي دارد که شايد پيش از آن برايش موضوعيت نداشته است. يکي از اين موضوعات آشنايي با تفاوت هاي زن و مرد مي باشد و خداوند براي اين که آنها مکمل و مايه ي آرامش هم باشند اين تفاوت ها را در آنها قرار داده است ولي متاسفانه بخش زيادي از کج فهمي ها و سوء تفاهم ها در زندگي به خاطر عدم توجه به اين تفاوت هاست و تا دو نفر متوجه به اين تفاوت ها شوند دوران سختي را طي خواهند کرد تا به تجربه آنها را دريابند.

تفاوتها شرط امتياز نيستند
 

امتياز در تفاوت ها زماني شروع مي شود که در هر ويژگي پرداخت مناسب را داشته باشيم. پس بايد توجه داشت که:
1-تفاوت ها براي پرداختن به ويژگي هاي آن شي يا فرد است.
2-وقتي تفاوت ها بروز مي کند که در مقابل چيز مخالف خود قرار بگيرد.

تفاوت هاي جسمي زن و مرد
 

خداوند پوست مرد را ضخيم تر از زن آفريده تا با جسارت سراغ کارها برود و عضلات با حجم و قوان بيشتر، استخوان بندي محکم تر، تارهاي صوتي و صداي ضخيم و بم تر از ويژگي هاي مردانه است. بايد توجه داشت که در تفاوت هاي جسمي اگر به ويژگي ها توجه نداشته باشيم تصورمان از کارکردها غلط خواهد بود و چه بسا مرد بارها براي ابراز محبت تلاش کند ولي زن متوجه نشود! حبشي افزود: در بحث تقسيم کاري در روايات مي خوانيم که پيامبر(ص) بعد از ازدواج حضرت علي(ع) با حضرت فاطمه (س)، کار خانه را براي زن و کاربيرون از خانه را به مرد اختصاص دادند و اين تقسيم بندي به خاطر خانه نشين کردن زن نبود بلکه با اين کار وظايف و مسووليت هايي که با شدت و قوام مواجه بود را به مرد و کارهاي ظريف و لطيف را براي زن قرار دادند تا با روحيات آنها سازگارتر باشد. و امروزه شاهد هستيم مرداني که به کارهاي بيش از حد سب و ظريف مي پردازند پس از مدتي اقتدار خود را از دست مي دهند و برعکس خانم هايي که به کارهاي سنگين مي پردازند در طولاني مدت متانت و آرامش آنها خدشه دار مي شود.
آفرينش زن به گونه اي است که همه ي وجودش مظهر زيبايي است و با وجود ظرافت فوق العادي اي که دارد موجود بسيار مقاومي در مقابل بيماري هاست، با اين حال افراد يک جنس هم از نظر خلق و خو تفاوت هاي زيادي با هم دارند تفاوت هاي رواني افراد نسبت به هم چگونه است؟
خداوند مرد را جسور آفريد پس جرات و جسارت از ويژگي هاي اوست و هرچه اقتدار بيشتر باشد بهتر مي تواند دنبال کسب و کار و معاش برود ولي گاهي اوقات از اين ويژگي به غلط استفاده مي شود نظير احساس برتري داشتن در مقابل زن، نمايش جسارت نسبت به زن که بيشتر اوقات در حين رانندگي آن را نشان مي دهند و باعث اضطراب و تنش در او مي شوند، آزار زن که متاسفانه از آن لذت مي برند و به کار بردن کلماتي که براي مردان بسيار طبيعي به نظر مي آيد ولي آثار بسيار ناگواري بر روح لطيف زن دارد. برعکس گاهي جاي جسارت و لطافت و نرمي آنها را کشد و افرادي که ناگزير از انجام اين گونه کارها هستند بايد برنامه هايي داشته باشند تا لطافت در آنها به فراموشي سپرده نشود.
از طرف ديگر اقتدار مامن زندگي است و مردي که جرات و جسارت لازم را نداشته باشد خانواده اش را دچار مشکل خواهد کرد. سپس به نظر مي رسد که از دوران طفوليت بايد کودکان را با صفات جنسي خود بزرگ کرد يعني پسر در کنار پدر و دختر در کنار مادر اين ويژگي ها را بياموزند.

تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ روان شناختي
 

زن ها روحيه ي صلج جويي نسبت به مردان ومردان احساس مبارزاتي و جنگجويي بيشتري نسبت به زن ها دارند لذا پرخاشگرترند و اين روحيه ي آنها زماني که ازدواج مي کنند آرامتر مي شود. احساسات زن از مرد جوشانتر است و زودتر به هيجان مي آيد و زودتر هم آرام مي شود، حس علاقه و ترس در او زودتر به جوش مي ايد لذا اين ترس زودرس به آنها مصونيت مي دهد. در مقابل مردها خوش مزاج تر هستند. زن ها به جمال و آرايش وابسته اند و احساسات آنها بي ثبات و محتاط تر هستند. و رعايت مسايل مذهبي در آنها بيشتر از مردان است. زن ها پرحرف تر، هوش کلامي بالاتر، ترسوتر، تشريفاتي و احساسات مادرانه زيادي دارند و در ادبيات و هنر موفق ترند برعکس مردان در علوم استدلالي و در مسايل عقلي قوي ترند البته عقل زن و مرد يکسان است ولي زنان کمتر از آنان بهره مي گيرند. مردان قدرت کتمان بيشتري دارند و شايد يکي از دلايل کوتاهي عمر همين باشد. برعکس زنان در مسايل احساسي بسيار قوي عمل مي کنند و…
ويژگي هايي که از تفاوت هاي زن و مرد ايجاد مي شود مرد اهل سرعت ولي زن کند است. لذا اگر زن سريع شود ملتهب مي شود. پس انتظار سرعت از زن غلط است، اما شدت در مردان يک ضرورت و براي تامين اقتدار اوست و وقتي در کنار زن قرار مي گيرد بايد بداند چقدر شدت داشته باشد چون ممکن است به جاي کمک به او، باعث التهاب در او شوند. سختي و محکمي در مردها و ظرافت و لطافت در زن ها طبيعي است. تکيه طلبي و تکيه خواهي اساس و خواسته ي زن مي باشد و زنان که به هر دليل مشاغل سخت و محکمي دارند يا به سالاري مي رسند از لحاظ رواني دچار رنجش و مشکلاتي مي شوند و معمولاً از اين وضعيت ناراضي هستند. در واقع سالاري براي زن سم است و آرامشي در آن برايشان ايجاد نمي شود. دکتر حبشي افزود: اقتدار حقيقي ستون و پايه ي زندگي است و در اين راستا مردي موفق خواهد بود که از اقتدارش درست استفاده کند. يعني اقتدار به نشستن و دستور دادن نيست بلکه زمينه دادن و اشاره کردن به دستور است. اقتدار حقيقي تامين مي دهد يعني مرد بايد مامن باشد. لذا هيچ چيز براي زن بالاتر از تکيه کردن به يک مردم محکم و مقتدر نيست. پس قبل از اين که مرد را براي نيازهاي جسمي و روحي اش بخواهد او را براي تکيه گاهي و مامن بودنش مي خواهد. در قرآن هم از صفات حضرت موسي در مقابل دختران شعيب به (لقوي امين) اشاره مي کند که محکم و امن بودن دو ويژگي اقتدار است.
خداوند مرد را عمقي و زن را سطحي آفريد و به سطح است که جلوه تکميل مي دهد پس در مقابل عمق بي ارزش نيست. (مثل اسکلت و نماي ساختمان). خداوند چيزي را در عالم خلق نکرده مگر سطح و عمقش در کنار هم باشند نظير گل که ظاهر اطت و عمقش، خاک و آب و رکود و… است پس سطح نمي تواند مستقر شود مگر بر پايه ي عشق.

نشانه هاي سطح و عمق در زن و مرد
 

يکي از ويژگي هاي عمقي نگري در مرد، سکوت است. دکتر حبشي با بيان اين مطلب گفت: سکوت مرد نه به اين علت است که نمي خواهد حرف بزند. بلکه حرفي ندارد که بزند. پس اگر نشانه ها را بشناسيم انتظار بيجا نخواهيم داشت. در عوض حرف زدن براي زنان حيات است و نبايد از او انتظار ويژگي مردانه را داشت ولي براي حرف درآوردن مرد بايد اجازه بگيرد چون آنها حرفي براي گفتن ندارند و زماني که مرد زماني را اعلام مي کند تا در آن زمان گفت و گو کند مي خواهد خودش را تا آن زمان آماده کند. نکته ديگر اين که زماني که مي خواهيد صحبت کنيد سريع سراغ نقطه اقتدار مرد نرويد چون ديگر جمله ي دوم شما را نمي شنود! سعي کنيد براي شروع از نتايج مثبت او استفاده کنيد. مورد ديگر اين که با مرد با زبان شکايت صحبت نکنيد چون جمله دوم شما را نمي شنود! سعي کنيد براي شروع از نتايج مثبت او استفاده کنيد. مورد ديگر اين که با مرد با زبان شکايت صحبت نکنيد بلکه طرح نياز کنيد. مثال: شکايت؛ توهيچ وقت مرا به مسافرت نمي بري، طرح نياز؛ اين قدر دلم مي خواهد به مسافرت بروم. در واقع هيچ گاه به مردنگوييد بر من چه کرده اي بلکه بگوييد بر من چه مي گذرد.
مواردي که در رفتار زنان باعث شکسته شدن اقتدار مردان مي شود.
1-جدال با مرد، اگر مردي غلط ترين حرف دنيا را هم بزند با او جدل نکنيد. بلکه زمينه اطلاع پيدا کردن مرد را فراهم کنيد.
2-قهر کردن با مرد، مرد را مي شکند و او احساس مي کند که ديگر به او احتياجي نداريد.
3-گريه از دست مرد، گريه زن، مرد را به شدت زمين مي زند.
4-پرخاش بر مرد، مرد را به سمت جدايي سوق مي دهد. رفتارهاي ديگري که بر اقتدار مرد خدشه وارد مي کند:

دخالت، بي اعتنايي و توهين خانواده ها
 

اگر مردي دنيا را براي زنش بياورد ولي آن محبت را بر زبان نياورد شيريني اش را زن حس نخواهد کرد افزود: آنچه زن به شدت به آن نياز دارد محبت زباني. در واقع زن به محبتي جواب مي دهد و درک مي کند که:
1-مسموع باشد يعني صدايش را بشنود.
2-محسوس باشد (حس کند از حضورش راضي هستيد)
3-ملموس باشد (لمس محبت کند). و در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که جمله ي (اني احبک) که مردي به زن خود بگويد من تو را دوست دارم تا آخر عمر از ياد زن نمي رود.

تفاوت هاي احساسي زن و مرد
 

مرد بنده ي شهوت است و زن بنده محبت، لذا دنبال کسي مي گردد که به او ابراز محبت کند. ولي مرد زني را دوست دارد که او را پسنديده است. برعکس زن دنبال مردي است که او را درک کند. مرد مي خواهد شخص زن را تصاحب و زن مي خواهد دل و قلب مرد را تسخير کند. مرد مي خواهد زن بگيرد و زن مي خواهد يکي او را بگيرد.
زن از مرد شجاعت و دليري مي خواهد و مرد از زن زيبايي و لطافت. مرد داراي شهوت تهاجمي است و زن داراي شهوت انفعالي. زن دنبال حمايت مرد است و عشق از مرد شروع مي شود و پاسخش در زن گرفته مي شود و…
در انتخاب همسر، دانستن اين تفاوت ها چه تاثيري در انتخاب ها مي گذارد؟ هدف از شناخت اين ويژگي ها، مرتفع شدن نگاه ما از نگاه فردي است و آنچه در ازدواج مبارک است فراتر رفتن از خود است. اصلاً زوجيت يعني آميختن و از خود درآمدن ولي متاسفانه عده اي علي رغم اين که ازدواج کرده اند به زوجيت رسيده اند و حتي در مواردي براي رسيدن به خواسته هاي خود از خانواده هاي خود مي گذرند! لذا بايد توجه داشت که عبورها (از خود) هستند که درما توان زوحيت را تقويت مي کند و زوجيت و آميختگي ممکن نيست مگر با قدرت عبور از خويش، پس لازم است که قبل از ازدواج آميختگي را تمرين کنيم.
تفکر فمينيستي يک تفکر فردگرايي است در حالي که اسلام ما را به تفکر زوجيت سوق مي دهد. بايد توجه داشت در زوجيت هميشه من محتاج ديگران هستم در عين حال بايد نياز ديگران را برطرف کنم. لذا خداوند زن و مرد را مکمل يکديگر و تفاوت هايي در آنها قرار داده است که با آن به آرامش برسند. پس من و تو بايد دست از فرديت برداريم تا به ما برسيم.
در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده است که: زن از مرد آفريده شده و تمام همت و کوشش او رسيدن به آن مرد است. مرد در زن آفريده شده و همت او زمين است. پس محبتتان را نثار زنانتان کنيد. در واقع مرد مثل درختي است که از زمين بيرون آمده و ميوه داده است که ميوه اش لطيف تر از خود درخت مي باشد. درخت بي ميوه فايده اي ندارد و ميوه (زن) بدون درخت هم ممکن نيست.
منظور زن رفتارهاي اقتدارشکنانه تاثير بحث منطقي درست کدام است من هم حق دارم من را هم ببين جدل پايه ي تو معيوب و ناقص است کمي زيادتر باشد قهر بود نبودت يکي است شکسته ام مرا درياب گريه گمشو، آزادي من الان به هم ريخته ام پرخاش (مکرر و مستمر) برو به سمت طلاق ما به درد هم نمي خوريم.
جدول1-مواردي که در رفتار زنان باعث شکسته شدن اقتدار مردان مي شود.
منظور زن_________________________ رفتارهاي اقتدار شکنانه ________ تاثير
بحث منطقي درست کدام است
من هم حق دارم من را هم ببين ________________ جدل __________ پايه ي تو معيوب و ناقص است
کمي زيادتر باش قهر __________________ بود و نبودت يکي است
شکسته ام مرا درياب ________________________ گريه _____________ گمشو، آزادي
من الان به هم ريخته ام _______________ پرخاش (مکرر و مستمر) ______ برو به سمت طلاق ما به درد هم نميخوريم
منبع:عطر سيب شماره اوله اول