در اساطیر و افسانه‌های یونان و روم باستان، نام آباس (Abas) برای ده تن ذکر شده که عبارتند از:
1- قدیم‌ترین ‌آنها قهرمانی از یکی اقوام ائوبوئا (Euboea) در قوم آبانتیدها (Abantians) می‌باشد که این قوم نام خود را از وی گرفت و در ایلیاد (Iliad) نیز به آنها اشاره شده است. وی را پسر پوزئیدون (Poseidon) با یکی از نیمف‌ها (Nymphs) به نام آرتوسا (Aretusa) دانسته‌اند، اما در یکی از روایات متأخرِ آتن، وی از اعقاب متیون (Metion) معرفی شده است. با توجه به آخرین روایت، وی پسر خالکون (Chalcon) و خالکون پسر متیون می‌باشد. همچنین آباس دارای دو پسر به نام‌های خالکدون (Chalcodon) و کانتوس (Canthus) بوده است.
2- معروف‌ترین ‌آباس، پادشاه آرگوس (Argos) و پسر لینسئوس (Lynceus) و هیپرم نسترا (Hypermnestra) بود. وی خون دو برادر دشمن، یعنی دانائوس (Danaus) و آئژیپتوس (Aegyptus) را در وجود خویش آمیخت. پرسئوس (Perseus) و دودمان وی از اعقاب این قهرمان بوده و وی را بانی شهر آبائه (Abae) واقع در فوسیز (Phocis) نیز می‌دانند. آباس پس از وصلت با آگلایا (Aglaia)، صاحب دو پسر دوقلو به نام‌های آکریزیوس (Acrisius) و پروئتوس (Proetus) و دختری به نام ایدومنه (Idomene) گردید. بعدها ایدومنه به ازدواج آمیتائون (Amythaon) درآمد. آباس پسر نامشروعی نیز به نام لیرکوس (Lyrcos) داشت که ناحیه‌ی لیرسیا (Lyrceia) واقع در پلوپونز (Peloponnesus) به نام وی نام گذاری شد.
3- سومین آباس ، پسر ملامپوس (Melampus) و ایفیانیرا (Iphianira)، نوه‌ی آمیتائون (Amythaon) که از نوادگان آباس پادشاه آرگوس بود. وی همچنین پدر لیسی ماخه (Lysimache)، ایدمون (Idmon) و کورانوس (Coeranos) می‌باشد.
4- یکی از سنتورها (Centaurs) و یکی از مراقبان و ملازمان در عروسی پیریتوس (Pirithous) و جنگ علیه لاپیت‌ها (Lapiths).
5- پسر ائوریداماس (3) (Eurydamas) که توسط دیومدس (Diomedes) به قتل رسید.
6- یکی از رؤسای اتیوپیا (Ethiopia) که در دربار سفئوس (Cepheus) و در جنگ بین فینئوس (Phineus) و پرسئوس حضور داشت.
7- یار و همراه آئنیاس (Aeneas) در زمان تبعید وی که توسط لائوسوس (Lausus) به قتل رسید.
8- شخصی که توسط استنلوس (Sthenelus)، فرماندهی از آرگوس به قتل رسید.
9- یکی از مدافعان تبس (Thebes) علیه مخالفان هفتگانه که در جنگ کشته شد. پسرانش سیدون (Cydon) و آرگوس (Argus) نیز در همین جنگ توسط پارتنوپائوس (Parthenopaeus) به قتل رسیدند.
10- یار و همراه دیومدس (Diomedes) در ایتالیا که سرانجام به پرنده‌ای تبدیل شد.
منبع مقاله :
معصومی، غلامرضا؛ (1388) دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان جلد اول، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر؛ چاپ اول.